Ochrana osobných údajov

RoyalDem s.r.o., Ľudové námestie 6, 831 03 Bratislava, IČO: 35 720 425

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

Podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  (ďalej len „Nariadenie“)

Aby Vám spoločnosť RoyalDem s.r.o., Ľudové námestie 6, 831 03 Bratislava mohla zabezpečiť služby, ktoré objednávate prostredníctvom  Objednávky služieb, alebo Zmluvy o spojených službách spoločnosti RoyalDerm s.r.o.,  je potrebné,  aby ste jej oznámili Vaše osobné údaje potrebné pre služby, ktoré si u nej objednávate.

V zmysle článkov 13 a 14 Nariadenia si týmto plníme svoju zákonnú povinnosť Prevádzkovateľa a informujeme Vás o všetkých dôležitých skutočnostiach v súvislosti so spracovaním osobných údajov.  Táto informácia sa týka iba fyzických osôb.  Predmetom spracovania osobných údajov nie sú údaje právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy  a kontaktných údajov právnickej osoby.

Vo vzťahu k osobným údajom sme Prevádzkovateľ informačných systémov:  IS klienti , IS propagácia, IS cookies, IS marketing, IS reklamácie, IS účtovníctvo  v ktorom sa spracúvajú osobné údaje klientov, ktorí uzatvárajú:  Objednávku služieb v ktorej sa spracúvajú osobné údaje klientov ako aj klientov ktorí dali súhlas na zasielanie marketingových ponúk:     - osobne podpísaním príslušného formulára     - mailom     - prostredníctvom SMS     - poštou, osobné údaje klientov, ktorí podali reklamáciu objednaných a zaplatených služieb, osobné údaje klientov spracovávané v súvislosti so spracúvaním účtovných dokladov v zmysle platných zákonov SR a EÚ a ďalších informačných systémov, ktoré súvisia s obchodnou činnosťou spoločnosti a jej zákonnými povinnosťami.

Identifikácia Prevádzkovateľa: RoyalDem s.r.o., Ľudové námestie 6, 831 03 Bratislava, IČO: 35 720 425 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, Vložka číslo:  45617/B

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

adresa na zasielanie písomností: RoyalDem s.r.o., Ľudové námestie 6, 831 03 Bratislava, telefonický kontakt: +421 905 535 009

emailový kontakt: info@royalderm.sk

RoyalDem s.r.o., Ľudové námestie 6, 831 03 Bratislava, IČO: 35 720 425

Na aký účel a na akom právnom základe Vaše údaje spracúvame? 

 • bez Vášho súhlasu na základe Objednávky služieb alebo Zmluvy o spojených službách spoločnosti, alebo z povinností vyplývajúcich pri vedení účtovníctva, z povinností pri vybavovaní reklamácií a sťažností
 • na základe Vášho súhlasu za účelom realizácie marketingu,

Aké údaje o Vás spracúvame?

 • titul, meno, priezvisko
 • adresa trvalého prípadne prechodného bydliska
 • číslo telefónu,
 • e-mailová adresa
 • základné údaje o Vašom zdravotnom stave /v súvislosti s ošetrením IPL prístrojom/

Ako sme Vaše osobné údaje získali?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, sme získali od Vás pri: uzatváraní Objednávky služieb, Zmluvy o službách našej spoločnosti, podaní reklamácie, sťažnosti alebo pochvaly, osobne alebo mailom v našej ambulancii.

Komu Vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje spracovávame výlučne pre naše potreby a ďalej Vaše osobné údaje neposkytujeme.

Do kedy budeme Vaše údaje spracúvať?

Vaše údaje, ktoré spracúvame bez Vášho súhlasu a taktiež s Vašim súhlasom, spracúvame výhradne do doby poskytnutia  objednaných služieb a ich zúčtovania. Po zúčtovaní Vaše údaje archivujeme v zmysle v zmysle platných predpisov o účtovníctve a registratúre a po dobu, na ktorú ste nám súhlas udelili. V prípade reklamácie alebo sťažnosti, do ich vybavenia. V prípade Vašej  písomnej žiadosti bude spracúvanie Vašich osobných údajov pozmenené, pozastavené, ukončené,  vymazané a zlikvidované.

Ako likvidujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v neautomatizovanej podobe – teda v podobe listinnej – likvidujeme skartáciou dokladov, v čiastočne automatizovanej a automatizovanej podobe likvidujeme Vaše osobné údaje vymazaním.

Naša spoločnosť neuskutočňuje Profilovanie Vašich osobných údajov, ani automatizované rozhodovanie.

Naša spoločnosť na webovej stránke používa cookies.

Aké sú Vaše práva ako dotknutej osoby vo vzťahu k Vašim osobných údajom, ktoré spracúvame alebo archivujeme?

Ako Dotknutá osoba máte právo:

 • na prístup k osobným údajom
 • na opravu nesprávnych osobných údajov
 • na  výmaz osobných údajov
 • na obmedzenie  spracúvania osobných údajov
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • na prenosnosť osobných údajov
 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, www.uoou.sk

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia.  Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, prostredníctvom  vyššie uvedených kontaktných údajov.  Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

V Bratislave, dňa 25.05.2018

JUDr. Milan Valašík konateľ spoločnosti RoyalDerm s.r.o, Ľudové námestie 6, 831 03 Bratislava